Vencake's PC

Calm
Bashful
Naughty
Impish
Brave
Adamant